нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Хімічна технологія

   
 

Хімічна технологія, наука про процеси, методах і засобах масової хімічної переробки сировини і проміжних продуктів.

Х. т. виникла наприкінці 18 в. і майже до 30-х рр.. 20 в. складалася з опису окремих хімічних виробництв, їх основного обладнання, матеріальних та енергетичних балансів. У міру розвитку хімічної промисловості і зростання числа хімічних виробництв виникла необхідність вивчення і встановлення загальних закономірностей побудови оптимальних хіміко-технологічних процесів, їх промислової реалізації та раціональної експлуатації.

Основне завдання Х. т. - поєднання в єдиній технологічній системі різноманітних хімічно перетворень з фізико-хімічними і механічними процесами: подрібненням і сортуванням твердих матеріалів (див., наприклад, Дроблення ), освітою і поділом гетерогенних систем (див., наприклад, Масообміном , (див. і , теплообміном , , фазовими перетвореннями (див. Фазовий перехід ), стисненням газів, створенням високих і низьких температур, електричних, магнітних, ультразвукових полів і т.д. До Х. т. відносяться також транспортування, складування і зберігання сировини, напівфабрикатів і готових продуктів, контроль і автоматизація виробничих процесів, вибір конструкційних матеріалів для промислової апаратури, а також типів і одиничних потужностей апаратів. Методи Х. т. використовують не тільки в хімічній, але і в багатьох ін галузях промисловості: нафтохімічних, металургійних, будівельних матеріалів, скляної, текстильної, целюлозно- паперової, фармацевтичної, харчової та ін Теоретичні основи Х. т. - вчення про процеси і апаратах і хімічна , кібернетика , (у т. ч. математичне , моделювання , та оптимізація хіміко-технологічних процесів, автоматизовані системи управління). Для вирішення завдань Х. т. використовуються досягнення у розвитку всіх розділів хімії (особливо фізичної хімії), фізики, механіки, біології, математики, технічної кібернетики (в т. ч. автоматизованих систем управління), промислової економіки тощо Х. т. класифікується за різними принципами: 1) по сировині (наприклад, технологія переробки мінеральної, рослинної або тваринної сировини; технологія вугілля, нафти і т.п.), 2) по споживчому, або товарному, ознакою ( наприклад, технологія добрив, барвників, фармацевтичних препаратів), 3) за групами періодичної системи елементів (наприклад, технологія лужних металів, важких металів тощо); 4) за типами хімічних реакцій і процесів (технологія хлорування, сульфування, електролізу і т. п.). Розвиток Х. т. йде шляхом комплексного використання сировини і енергії в межах даного виробництва або в кооперації з ін виробництвами, конструювання високопродуктивної апаратури з хімічно стійких матеріалів, розробки безперервних і замкнутих ("безвідходних") процесів, що виключають забруднення повітряного і водного басейнів шкідливими промисловими відходами, розширення діапазонів температур і тисків, використання каталітичних реакцій, застосування процесів в псевдозрідженому шарі, розвитку систем автоматизації, контрольно-вимірювальної техніки тощо Літ.: Вольфковіч С. І., Єгоров А. П., Епштейн Д. А., Загальна хімічна технологія, т. 1, М. - Л., 1952 ; Загальна хімічна технологія, під ред. С. І. Вольфковіча. т. 2, М., 1959; Кафаров В. В., Методи кібернетики в хімії та хімічній технології 2 изд., М., 1971.

Методы Х. т. используют не только в химической, но и во многих др. отраслях промышленности: нефтехимических, металлургических, строительных материалов, стекольной, текстильной, целлюлозно-бумажной, фармацевтической, пищевой и др.

Теоретические основы Х. т. - учение о процессах и аппаратах и химическая кибернетика (в т. ч. математическое моделирование и оптимизация химико-технологических процессов, автоматизированные системы управления).

Для решения задач Х. т. используются достижения в развитии всех разделов химии (особенно физической химии), физики, механики, биологии, математики, технической кибернетики (в т. ч. автоматизированных систем управления), промышленной экономики и т.д.

Х. т. классифицируется по различным принципам: 1) по сырью (например, технология переработки минерального, растительного или животного сырья; технология угля, нефти и т.п.); 2) по потребительскому, или товарному, признаку (например, технология удобрений, красителей, фармацевтических препаратов); 3) по группам периодической системы элементов (например, технология щелочных металлов, тяжёлых металлов и др.); 4) по типам химических реакций и процессов (технология хлорирования, сульфирования, электролиза и т.п.).

Развитие Х. т. идёт по пути комплексного использования сырья и энергии в пределах данного производства или в кооперации с др. производствами, конструирования высокопроизводительной аппаратуры из химически стойких материалов, разработки непрерывных и замкнутых ("безотходных") процессов, исключающих загрязнение воздушного и водного бассейнов вредными промышленными отходами, расширения диапазонов температур и давлений, использования каталитических реакций, применения процессов в псевдоожиженном слое, развития систем автоматизации, контрольно-измерительной техники и т.п.

Лит.: Вольфкович С. И., Егоров А. П., Эпштейн Д. А., Общая химическая технология, т. 1, М. - Л., 1952; Общая химическая технология, под ред. С. И. Вольфковича. т. 2, М., 1959; Кафаров В. В., Методы кибернетики в химии и химической технологии 2 изд., М., 1971.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка