нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Уклад (Система? Суспільного виробництва, суспільного господарства), цілісна система

   
 

виробничих відносин певного типу, що утворює суспільну форму виробництва. Соціально-економічний лад того чи іншого суспільства може включати в себе як один, так і декілька У. о.-е. У багатоукладному суспільстві один У. о.-е., як правило, є панівним, домінуючим. Об'єднуючи і підпорядковуючи всі інші У. о.-е., він визначає характер соціально-економічного ладу суспільства в цілому, а тим самим і його приналежність до певної формації суспільно-економічної . У цьому сенсі панівний У. о.-е. служить основою, фундаментом всього суспільства в цілому. Панівний в дану епоху в певному соціальному організмі У. о.-е. в процесі подальшого розвитку може стати підлеглим, і, навпаки, підлеглий уклад перетворитися в панівний. Більш фундаментально поділ У. о.-е. на формаційні, основні і не формаційні, не основні. До перших відносяться: первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і комуністичний У. о.-е. До других - такі У. о.-е., які в принципі не можуть бути пануючими, наприклад патріархальний (дрібне натуральне господарство) і дрібнобуржуазний (дрібне товарне господарство). Ті чи інші виробничі відносини можуть і не складати в даному суспільстві цілісної системи, а існувати лише як більш-менш значного придатка до У. о.-е., освіченій виробничими відносинами іншого типу (наприклад, найману працю в Стародавній Вавилонії, античному Римі, рабство в Росії 15-17 ст.). У історія тих чи інших товариств можливі такі перехідні періоди, коли жоден з існуючих У. о.-е. не є панівним, наприклад суспільства, що вступили на шлях переходу від капіталізму до соціалізму, зокрема Радянська Росія 20-х рр.., коли ведучим був соціалістичний У. о.-е. Поряд з ним існували патріархальне селянське господарство, дрібне товарне виробництво, приватногосподарський капіталізм, державний капіталізм (див. В. І. Ленін, Полн. Зібр. Соч 5 вид., Т. 36, с. 296; т. 43, с. 158, 207, 221). У сучасних умовах відсутність безроздільно панівного У. о.-е. характерно для багатьох країн Азії і особливо Африки. Літ.: Ленін В. І., Розвиток капіталізму в Росії, Полн. зібр. соч., 5 видавництво т 3-его же, Рецензія. А. Богданов. Короткий курс економічної науки, там же, т 4-його ж, Три джерела і три складові частини марксизму, там же, т. 23; його ж О "лівому" дитячість і про дрібнобуржуазність там же, т. 36; е гож е, Великий почин, там же, т. 39; Про продовольчий податок там же т. 43; Семенов Ю. І., Категорія "суспільно-економічний устрій" та його значення для філософської та історичної наук, "Наук. докл. вищої школи Філософські науки ", 1964,? 3. Ю. І. Семенов. . В этом смысле господствующий У. о.-э. служит основой, фундаментом всего общества в целом. Господствующий в данную эпоху в определённом социальном организме У. о.-э. в процессе дальнейшего развития может стать подчинённым, и, наоборот, подчинённый уклад превратиться в господствующий. Более фундаментально деление У. о.-э. на формационные, основные и не формационные, не основные. К первым относятся: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический У. о.-э. Ко вторым - такие У. о.-э., которые в принципе не могут быть господствующими, например патриархальный (мелкое натуральное хозяйство) и мелкобуржуазный (мелкое товарное хозяйство). Те или иные производственные отношения могут и не составлять в данном обществе целостной системы, а существовать лишь в качестве более или менее значительного придатка к У. о.-э., образованному производственными отношениями другого типа (например, наёмный труд в Древней Вавилонии, античном Риме, рабство в России 15-17 вв.). В история тех или иных обществ возможны такие переходные периоды, когда ни один из существующих У. о.-э. не является господствующим, например общества, вступившие на путь перехода от капитализма к социализму, в частности Советская Россия 20-х гг., когда ведущим был социалистический У. о.-э. Наряду с ним существовали патриархальное крестьянское хозяйство, мелкое товарное производство, частнохозяйственный капитализм, государственный капитализм (см. В. И. Ленин, Полн. собр. соч 5 изд., т. 36, с. 296; т. 43, с. 158, 207, 221). В современных условиях отсутствие безраздельно господствующего У. о.-э. характерно для многих развивающихся стран Азии и особенно Африки.


Лит.: Ленин В. И., Развитие капитализма в России, Полн. собр. соч., 5 изд т 3-его же, Рецензия. А. Богданов. Краткий курс экономической науки, там же, т 4-его же, Три источника и три составных части марксизма, там же, т. 23; его же О "левом" ребячестве и о мелкобуржуазности там же, т. 36; е гож е, Великий почин, там же, т. 39; О продовольственном налоге там же т. 43; Семенов Ю. И., Категория "общественно-экономический уклад" и его значение для философской и исторической наук, "Науч. докл. высшей школы Философские науки", 1964, ? 3.

Ю. И. Семенов.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка