нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Урбанізація

   
 

Урбанізація (франц. urbanisation, від лат. Urbanus = міської, urbs = місто), історичний процес підвищення ролі міст у розвитку суспільства, який охоплює соціально-професійну, демографічну структуру населення, його спосіб життя , культуру, розміщення виробляє, сил, розселення і т.д. У. має великий вплив на розвиток різних соціально-економічних формацій і держав, саме з містами пов'язані основні досягнення цивілізації.

У 3 = 1-му тис. до н. е.. з'явилися міста в Єгипті, Месопотамії, Сирії, Індії, Малої Азії, Китаї, в греко-римському світі величезну роль грали Афіни, Рим, Карфаген. У містах середньовіччя і епохи Відродження формувалися елементи капіталістичного способу виробництва, буржуазної культури. Посилення процесу В. у 19 в. викликало зростання концентрації населення в містах, що виявилося можливим завдяки зростанню промисловості, інтенсифікації сільського господарства, розвитку засобів транспорту і зв'язку, медицини і т.д. К. Маркс зазначав роль "міських відносин", проникнення яких в село характеризує "новітню історію" (див. К. Маркс і Ф. Енгельс, Соч., 2 вид., Т. 46, ч. 1, с. 470).

Міського населення СРСР між 1926 і початком 1975 зросла майже в 5,8 рази, з 26,3 млн. до 153,1 млн. чол. До середини 1976 його частка склала 62%.

Частка міського населення по інших районах світу складала (до 1970): у зарубіжній Європі = 63,6%, зарубіжної Азії = 24,7%, Африці = 22,3%, Сівши. Америці = 74,5%, Латинській Америці = 56,2%, Австралії і Океанії = 67,9% всього населення. По окремих розвинутим капіталістичним країнам частка міського населення становила: у США = 73,5%, ФРН = 82,2%, Великобританії = 79,1%, Франції = 70% (1968), Італії = 51,5%. За 1965 = 70 число городян у світі росло в 1,5 = 2,5 рази швидше, ніж все населення світу (див. табл. 1).

Табл. 1. = Динаміка міського населення світу в 1800 = 1970

Рік

Все населення світу, млн. чол.

Міське населення, млн. чол.

Частка у всьому населенні світу,%

 

в т. ч. в містах з населенням:

Всього міського населення

населення міст, які мають:

Всього

20 тис. чол. і більше

100 тис. чол. і більше

20 тис. чол. і більше

100 тис. чол. і розвиток міст викликаються об'єктивною необхідністю концентрації та інтеграції різноманітних форм і видів матеріальної та духовної діяльності, спілкування, посиленням зв'язків між різними сферами виробництва, науки і культури, що, в свою чергу, підвищує інтенсивність і ефективність соціальних процесів. Найбільш ефективно ці процеси протікають в найбільших міських центрах, великих містах, де особливо плідно взаємодія соціально-політичних, економічних і науково-технічних факторів, культурних традицій, різних верств населення і т.д. Саме в найбільших міських центрах виникли і концентрувалися передові соціальні ідеї і руху. К. Маркс і Ф. Енгельс підкреслювали роль міст у розвитку робітничого руху (див. там же т. 2, с. 354; т. 23, с. 514). "Столиці або взагалі найбільші торгово-промислові центри ..., = писав В. І. Ленін, = в значній мірі вирішують політичну долю народу ..." (Повне зібрання. Соч., 5 вид., Т. 40, с. 6 = 7).

На сучасному етапі У. спостерігається тенденція до зростання концентрації населення у великих містах (100 тис. чол. і більше). У СРСР в 1970 в таких містах проживало 31,2% усього населення, у Великобританії = 45,6%, в Японії = 48,2%. Особливе місце в цьому процесі займає зростання городов-"мільйонерів", число яких у світі становить близько 150, у тому числі в СРСР = 14 (1976).

Процес У. має дві сторони, або " фази ". У першій "фазі" відбувається концентрація і накопичення економічного і культурного потенціалу суспільства у великих міських центрах, що створює умови для формування вищих досягнень і зразків матеріальної та духовної діяльності. У другій "фазі" ці досягнення освоюються іншими, не центральними містами і сільськими поселеннями, що, в свою чергу, дає новий імпульс для нарощування потенціалу головних центрів.

Ефективність функціонування цього двоєдиного процесу залежить від соціально- економічної природи суспільства. При капіталізмі взаємодія двох сторін У. виявляється порушеним; соціальна роз'єднаність протистоїть інтегративної природі В., зіткнення антагоністичних інтересів класів і соціальних груп, приватна власність на землю, протилежність центрів і застійної периферії народжують криза міст. Процес У. носить стихійний характер. У великих містах капіталістичних країн стають особливо гострими проблеми безробіття, злочинності, складаються райони трущоб, етнічно сегреговані гетто і т.д. У зв'язку з цим в буржуазному суспільстві посилюються антігородскіе настрою (наприклад, "антиурбанізм" в США).

Важливу роль відіграє процес У. в країнах, що розвиваються. При всій своїй складності і хворобливості (швидка концентрація у містах непідготовленого до "міському" праці сільського населення, обмеженість матеріальних ресурсів і т.д.) він сприяє становленню сучасної економіки, подоланню відсталості і багатоукладності, національної консолідації, розвитку соціально-політичної структури суспільства.

При соціалізмі створюються реальні передумови для управління У., гармонійної взаємодії обох її сторін. Позитивні закономірності міських процесів, інтегративні тенденції В. знаходять сприятливу основу в системі суспільних відносин соціалістичного суспільства. У., великі міста відіграють провідну роль у посиленні соціальної однорідності соціалістичного суспільства, поширенні передової моралі, подоланні патріархальних пережитків і т.д. Виникаючі в силу об'єктивної нерівномірності міських процесів відмінності в концентрації населення, розподілі потенціалу окремих міст, неоднаковість впливу на природне середовище у великих і малих поселеннях, а також ін внутрішні протиріччя і складності У. (проблеми транспорту, шуму, ущільненість забудови та ін) долаються за допомогою народно-господарського і соціального планування на основі постійного поглиблення взаємовпливу центру і периферії, регульованого, пропорційного розвитку всіх поселень. Розширюється процес освоєння всіма членами суспільства, всіма районами країни вищих матеріальних і духовних цінностей, що накопичуються в найбільших економічних і культурних центрах. Таким чином, стає можливим використовувати переваги У. з одночасною нейтралізацією її негативних наслідків.

На сучасному етапі У. змінюється характер концентрації населення, її "точкова" форма поступається місцем агломерациям. Навколо найбільших міст стрімко розвиваються цілі системи поселень, втягуючи в орбіту безпосереднього впливу головних центрів економіки і культури країни все нові райони. У СРСР число агломерацій (за деякими оцінками) наближається до 70 (див. табл. 2).

Табл. 2. = Деякі найбільші міські агломерації СРСР (1970)

Найменування

Площа, тис.

км

Кількість міських поселень

Чисельність населення, млн. "Міські відносини" стимулюють культурні процеси, відіграють величезну роль у формуванні особистості в розвиненому соціалістичному суспільстві. На сучасному етапі, в епоху науково-технічної революції, із зростанням ролі різної соціальної інформації найважливішою частиною міської культури стає міський спосіб життя. Великий вибір соціальних контактів, розвиток процесів спілкування в насиченій міському середовищі сприяють соціально-культурному зближенню різних соціальних верств і груп соціалістичного суспільства, розширенню кругозору, підвищенню рівня інформованості, освіти, загальної культури і т.д. Міська культура стає базою подолання істотних відмінностей між містом і селом.

Одним з найважливіших ознак міського способу життя є прагнення людини до постійного оновлення інформації та контактів в сферах професійної діяльності, культури, особистісного спілкування і т.д. Розвиток і спеціалізація соціальних потреб, просторова рухливість населення підсилюють "транслокальние" тенденції міської культури. Знижується значення місцевої діяльності в місті, "сусідських" контактів. Підвищується роль центрів найбільших міст і агломерацій, які є осередком соціальної активності, доцентрові тенденції стають одним з основних чинників інтеграції соціально-просторового організму міста. К. Маркс писав, що "саме існування міста як такого відрізняється від простої множинності незалежних будинків. Тут ціле не просто сума своїх частин. Це свого роду самостійний організм" (Маркс К. і Енгельс Ф., Соч., 2 вид., Т. 46, ч. 1, с. 470). В умовах соціалістичного суспільства реалізується можливість найбільш повного включення людини (поряд із сімейними, виробничими та ін групами і колективами) в єдине міське співтовариство.

Особливу роль у розширенні сфери дії У., міської культури відіграють засоби транспорту, зв'язку та

масової комунікації

(друк, радіо, телебачення), які долучають жителів периферійних районів, малих міських і сільських поселень до цінностей великих міст, міняють їх культурну орієнтацію. Зростають різного роду міграції в райони великих міських центрів, посилюється процес концентрації населення в агломераціях. При соціалізмі в районах найбільших міст і агломерацій створюються передумови і для подолання обмежено-споживчого відношення до природного середовища. Природа стає частиною міської культури, У. гармонізує взаємодію соціальних і власне природних процесів.

Необхідність вирішення виникаючих в ході У. екологічних, соціально-культурних, містобудівних та ін проблем вимагає постійного вдосконалення управління цим процесом в соціалістичному суспільстві. Оволодіння найбільш суттєвими закономірностями і механізмами В. підвищує ефективність цього управління.

Літ.:

Енгельс Ф., Положення робочого класу в Англії, Маркс К. і Енгельс Ф ., Соч., 2 вид., т. 2; Маркс К. і Енгельс Ф., Німецька ідеологія, там же, т. 3; Маркс К., Економічні рукописи 1857 = 1859 років, там же, т. 46, ч. 1 = 2; його ж, Економічний рукопис 1861 = 1863 років, там же, т. 47; Ленін В. І., Аграрне питання і "критики Маркса", Полн. зібр. соч., 5 вид., т, 5; його ж, Розвиток капіталізму в Росії, там же, т. 3; його ж, Вибори в Установчі збори і диктатура пролетаріату, там же, т. 40; Вебер А., Зростання міст в 19 ??столітті, пер. з англ., СПБ, 1903; Покшишевський В. В., Гохман В. М., Проблема гіперурбанізації в розвинених капіталістичних країнах і її географічні аспекти, в кн.: Наукові проблеми географії населення, М,, 1967; Боже-Гарньє Ж., Шабо Ж., Нариси з географії міст, пров. з франц., М., 1967; Наукові прогнози розвитку і формування радянських міст на базі соціального і науково-технічного прогресу, в. 1 = 3, М., 1968 = 69; Ахиезер А. С., Коган Л. Б., Яницький О. Н., Урбанізація, суспільство і науково-технічна революція, "Питання філософії", 1969,? 2; Проблеми урбанізації в СРСР. СБ ст., М., 1971; Урбанізація, науково-технічна революція і робочий клас, М., 1972; Коган Л. Б., Культура і міста, «Архітектура СРСР», 1973,? 1; Шаров А., Кочетков А., Лістенгурт Ф., Комплексна територіальна організація виробництва і розселення, "Планове господарство", 1973,? 2; Урбанізація світу, М., 1974; Пивоваров Ю. Л., Сучасна урбанізація і тенденції розвитку форм розселення, "Изв. АН СРСР. Серія географічна", 1974,? 6; Хорев Б. С., Проблеми міст, 2 вид., М., 1975; Яницький О. Н., Урбанізація і соціальні протиріччя капіталізму, М., 1975; Коган Л. Б., Лістенгурт Ф. М., Урбанізація і природа, "Природа", 1975,? 3; Староверов В. І., Соціально-демографічні проблеми села, М., 1975; Sities and society, 2 ed., Glencoe, 1957; The study of urbanization, ed. P. Н. Hauser and L. F. Schnore, N. Y., 1965; Dziewonski K., Jerczynski М., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, 2 wyd., Warsz., 1971; Windelband U., Typologisierung stadtischer Siedlungen, Gotha = Lpz., 1973. см. також літ. при статтях

Місто

Місто-супутник

Агломерація населених пунктів

Л. Б. Коган, В. В. Покшишевський.

406,0

863,9

3,0

6,4

13,6

28,2

38,6

2,4

4,3

9,2

22,7

32,2

1,7

2,3

5,5

16,2

23,8

У., развитие городов вызываются объективной необходимостью концентрации и интеграции разнообразных форм и видов материальной и духовной деятельности, общения, усилением связей между различными сферами производства, науки и культуры, что, в свою очередь, повышает интенсивность и эффективность социальных процессов. Наиболее эффективно эти процессы протекают в крупнейших городских центрах, больших городах, где особенно плодотворно взаимодействие социально-политических, экономических и научно-технических факторов, культурных традиций, различных слоев населения и т.д. Именно в крупнейших городских центрах возникли и концентрировались передовые социальные идеи и движения. К. Маркс и Ф. Энгельс подчёркивали роль городов в развитии рабочего движения (см. там же т. 2, с. 354; т. 23, с. 514). "Столицы или вообще крупнейшие торгово-промышленные центры..., = писал В. И. Ленин, = в значительной степени решают политическую судьбу народа..." (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 40, с. 6=7).

На современном этапе У. наблюдается тенденция к возрастанию концентрации населения в больших городах (100 тыс. чел. и более). В СССР в 1970 в таких городах проживало 31,2% всего населения, в Великобритании = 45,6%, в Японии = 48,2%. Особое место в этом процессе занимает рост городов-"миллионеров", число которых в мире составляет около 150, в том числе в СССР = 14 (1976).

Процесс У. имеет две стороны, или "фазы". В первой "фазе" происходит концентрация и накопление экономического и культурного потенциала общества в крупных городских центрах, что создаёт условия для формирования высших достижений и образцов материальной и духовной деятельности. Во второй "фазе" эти достижения осваиваются другими, не центральными городами и сельскими поселениями, что, в свою очередь, даёт новый импульс для наращивания потенциала главных центров.

Эффективность функционирования этого двуединого процесса зависит от социально-экономической природы общества. При капитализме взаимодействие двух сторон У. оказывается нарушенным; социальная разобщённость противостоит интегративной природе У., столкновение антагонистических интересов классов и социальных групп, частная собственность на землю, противоположность центров и застойной периферии рождают кризис городов. Процесс У. носит стихийный характер. В больших городах капиталистических стран становятся особенно острыми проблемы безработицы, преступности, складываются районы трущоб, этнически сегрегированные гетто и т.д. В связи с этим в буржуазном обществе усиливаются антигородские настроения (например, "антиурбанизм" в США).

Важную роль играет процесс У. в развивающихся странах. При всей своей сложности и болезненности (быстрая концентрация в городах неподготовленного к "городскому" труду сельского населения, ограниченность материальных ресурсов и т.д.) он способствует становлению современной экономики, преодолению отсталости и многоукладности, национальной консолидации, развитию социально-политической структуры общества.

При социализме создаются реальные предпосылки для управления У., гармоничного взаимодействия обеих её сторон. Позитивные закономерности городских процессов, интегративные тенденции У. находят благоприятную основу в системе общественных отношений социалистического общества. У., большие города играют ведущую роль в усилении социальной однородности социалистического общества, распространении передовой морали, преодолении патриархальных пережитков и т.д. Возникающие в силу объективной неравномерности городских процессов различия в концентрации населения, распределении потенциала отдельных городов, неодинаковость воздействия на природную среду в больших и малых поселениях, а также др. внутренние противоречия и сложности У. (проблемы транспорта, шума, уплотнённость застройки и др.) преодолеваются с помощью народно-хозяйственного и социального планирования на основе постоянного углубления взаимовлияния центра и периферии, регулируемого, пропорционального развития всех поселений. Расширяется процесс освоения всеми членами общества, всеми районами страны высших материальных и духовных ценностей, накапливаемых в крупнейших экономических и культурных центрах. Таким образом, становится возможным использовать преимущества У. с одновременной нейтрализацией её негативных последствий.

На современном этапе У. меняется характер концентрации населения, её "точечная" форма уступает место агломерациям. Вокруг крупнейших городов стремительно развиваются целые системы поселений, вовлекая в орбиту непосредственного влияния главных центров экономики и культуры страны всё новые районы. В СССР число агломераций (по некоторым оценкам) приближается к 70 (см. табл. 2).

Табл. 2. = Некоторые крупнейшие городские агломерации СССР (1970)

Наименование

Площадь, тыс. км2

Количество городских поселений

Численность населения, млн. чел.

всего

городское

сельское


Московская

Ленинградская

Горьковская

Донецкая

Харьковская

Свердловская

8,4

6,6

3,2

4,1

4,5

4,3

81

55

28

61

46

32

10,6

4,4

1,9

1,8

1,7

1,6

9,7

4,3

1,8

1,7

1,6

1,5

0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

У., "городские отношения" стимулируют культурные процессы, играют огромную роль в формировании личности в развитом социалистическом обществе. На современном этапе, в эпоху научно-технической революции, с возрастанием роли различной социальной информации важнейшей частью городской культуры становится городской образ жизни. Большой выбор социальных контактов, развитие процессов общения в насыщенной городской среде способствуют социально-культурному сближению различных социальных слоев и групп социалистического общества, расширению кругозора, повышению уровня информированности, образования, общей культуры и т.д. Городская культура становится базой преодоления существенных различий между городом и деревней.

Одним из важнейших признаков городского образа жизни является стремление человека к постоянному обновлению информации и контактов в сферах профессиональной деятельности, культуры, личностного общения и т.д. Развитие и специализация социальных потребностей, пространственная подвижность населения усиливают "транслокальные" тенденции городской культуры. Снижается значение местной деятельности в городе, "соседских" контактов. Повышается роль центров крупнейших городов и агломераций, являющихся средоточием социальной активности, центростремительные тенденции становятся одним из основных факторов интеграции социально-пространственного организма города. К. Маркс писал, что "само существование города как такового отличается от простой множественности независимых домов. Здесь целое не просто сумма своих частей. Это своего рода самостоятельный организм" (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 46, ч. 1, с. 470). В условиях социалистического общества реализуется возможность наиболее полного включения человека (наряду с семейными, производственными и др. группами и коллективами) в единое городское сообщество.

Особую роль в расширении сферы действия У., городской культуры играют средства транспорта, связи и массовой коммуникации (печать, радио, телевидение), которые приобщают жителей периферийных районов, малых городских и сельских поселений к ценностям больших городов, меняют их культурную ориентацию. Возрастают различного рода миграции в районы крупных городских центров, усиливается процесс концентрации населения в агломерациях. При социализме в районах крупнейших городов и агломераций создаются предпосылки и для преодоления ограниченно-потребительского отношения к природной среде. Природа становится частью городской культуры, У. гармонизирует взаимодействие социальных и собственно природных процессов.

Необходимость разрешения возникающих в ходе У. экологических, социально-культурных, градостроительных и др. проблем требует постоянного совершенствования управления этим процессом в социалистическом обществе. Овладение наиболее существенными закономерностями и механизмами У. повышает эффективность этого управления.

Лит.: Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Англии, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 2; Маркс К. и Энгельс Ф., Немецкая идеология, там же, т. 3; Маркс К., Экономические рукописи 1857=1859 годов, там же, т. 46, ч. 1=2; его же, Экономическая рукопись 1861=1863 годов, там же, т. 47; Ленин В. И., Аграрный вопрос и "критики Маркса", Полн. собр. соч., 5 изд., т, 5; его же, Развитие капитализма в России, там же, т. 3; его же, Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата, там же, т. 40; Вебер А., Рост городов в 19 столетии, пер. с англ., СПБ, 1903; Покшишевский В. В., Гохман В. М., Проблема гиперурбанизации в развитых капиталистических странах и ее географические аспекты, в кн.: Научные проблемы географии населения, М,, 1967; Боже-Гарнье Ж., Шабо Ж., Очерки по географии городов, пер. с франц., М., 1967; Научные прогнозы развития и формирования советских городов на базе социального и научно-технического прогресса, в. 1=3, М., 1968=69; Ахиезер А. С., Коган Л. Б., Яницкий О. Н., Урбанизация, общество и научно-техническая революция, "Вопросы философии", 1969, ? 2; Проблемы урбанизации в СССР. Сб. ст., М., 1971; Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс, М., 1972; Коган Л. Б., Культура и города, "Архитектура СССР", 1973, ? 1; Шаров А., Кочетков А., Листенгурт Ф., Комплексная территориальная организация производства и расселения, "Плановое хозяйство", 1973, ? 2; Урбанизация мира, М., 1974; Пивоваров Ю. Л., Современная урбанизация и тенденции развития форм расселения, "Изв. АН СССР. Серия географическая", 1974, ? 6; Хорев Б. С., Проблемы городов, 2 изд., М., 1975; Яницкий О. Н., Урбанизация и социальные противоречия капитализма, М., 1975; Коган Л. Б., Листенгурт Ф. М., Урбанизация и природа, "Природа", 1975, ? 3; Староверов В. И., Социально-демографические проблемы деревни, М., 1975; Sities and society, 2 ed., Glencoe, 1957; The study of urbanization, ed. P. Н. Hauser and L. F. Schnore, N. Y., 1965; Dziewonski K., Jerczynski М., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, 2 wyd., Warsz., 1971; Windelband U., Typologisierung stadtischer Siedlungen, Gotha = Lpz., 1973. см. также лит. при статьях Город, Город-спутник, Агломерация населённых пунктов.

© Л. Б. Коган, В. В. Покшишевский.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка