нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Статут Всесоюзного Ленінського Комуністичного Союзу молоді

   
 

Статут Всесоюзного Ленінського Комуністичного Союзу молоді, основний закон внутрішнього життя ВЛКСМ, що визначає його назву і призначення, місце в політичній системі суспільства, взаємини з КПРС, обов'язки і права члена ВЛКСМ, організаційні принципи, норми внутрішньокомсомольської життя і методи практичної діяльності. Обов'язковий для всіх комсомольців і комсомольських організацій, У. забезпечує згуртування всіх членів ВЛКСМ навколо КПРС, мобілізує їх на виконання Програми КПРС, рішень і вказівок партії, приймається з'їздом ВЛКСМ.

Діючий У. [прийнятий 14 - м з'їздом ВЛКСМ (1962), часткові зміни внесені 15-м (1966) і 17-м (1974) з'їздами ВЛКСМ] дає визначення комсомолу як "самодіяльної громадської організації, що об'єднує у своїх лавах широкі маси передової радянської молоді" (Статут ВЛКСМ, 1976, с. 3). У В. говориться, що ВЛКСМ = активний помічник і резерв партії, працює під керівництвом КПРС, допомагає партії виховувати молодь у дусі комунізму, сенс своєї діяльності бачить у здійсненні програми побудови комуністичного суспільства в СРСР. В. визначає головне завдання ВЛКСМ = виховувати хлопців і дівчат на великих ідеях марксизму-ленінізму, героїчних традиціях революційної боротьби, на прикладах самовідданої праці робітників, колгоспників, інтелігенції, виробляти і укріплювати у молодого покоління класовий підхід до всіх явищ суспільного життя, вірність принципам пролетарського інтернаціоналізму, готувати молодих будівельників комунізму, які вважають для себе за честь стати членами КПРС, що дотримують у всьому своєму житті викладені в Програмі КПРС принципи морального кодексу будівників комунізму.

ї1 У. свідчить, що членом ВЛКСМ може бути будь-яка молода людина Сов. країни, що визнає У., активно участь в будівництві комунізму, працює в одній з комсомольських організацій, виконує вирішення комсомолу і сплачує членські внески. У. вимагає від члена ВЛКСМ бути активним борцем за втілення в життя програми комуністичного будівництва; показувати приклад у праці та навчанні, берегти і примножувати соціалістичну власність; наполегливо оволодівати марксистсько-ленінською теорією, культурою, досягненнями сучасної науки і техніки, вести боротьбу з усіма проявами буржуазної ідеології; бути патріотом, зміцнювати Збройні Сили СРСР; сприяти розвиткові дружби народів СРСР, братських зв'язків сов. молоді з молоддю соціалістичних країн, з пролетарською трудящої та учнівською молоддю світу; зміцнювати лав комсомолу, розвивати критику і самокритику; загартовувати себе фізично. Члени ВЛКСМ мають право обирати і бути обраними до комсомольські органи; обговорювати питання комсомольської роботи, вносити пропозиції; критикувати будь-якого комсомольця і ??будь комсомольський орган; звертатися з питаннями, заявами та пропозиціями в будь комітет комсомолу, аж до ЦК ВЛКСМ.

Прийом у члени ВЛКСМ виробляється в індивідуальному порядку; приймається передова, віддана Сов. Батьківщині молодь віком від 14 до 28 років.

Керівним принципом організаційної будови ВЛКСМ В. визначає демократичний централізм, що означає виборність усіх керівних органів комсомолу знизу доверху; періодичну звітність комсомольських органів перед своїми організаціями і перед вищестоящими органами ; строгу комсомольську дисципліну і підпорядкування меншості більшості; безумовну обов'язковість рішень вищих комсомольських органів для нижчих.

Вищим органом комсомольської організацій є: для первинних організацій = загальні збори; для районних, міських, окружних, обласних, крайових організацій = конференція; для ЛКСМ союзних республік і ВЛКСМ = з'їзд. Загальні збори, конференція, з'їзд обирають бюро або комітет, які є виконавчими органами і керують поточною роботою комсомольських організацій. Вибори комітетів первинної комсомольської організацій проводяться відкритим голосуванням, районного та ін комітетів = закритим (таємним) голосуванням. При виборах усіх комсомольських органів дотримується принцип систематичного оновлення їх складу і спадкоємності керівництва.

Вищим органом ВЛКСМ є з'їзд ВЛКСМ , який скликається ЦК ВЛКСМ не рідше одного разу на 4 роки. З'їзд обирає ЦК ВЛКСМ і Центральну ревізійну комісію. У проміжках між з'їздами діяльністю комсомолу керує Центральний Комітет ВЛКСМ . Вищим принципом комсомольського керівництва є колективність. У. передбачає широкий розвиток громадських почав в комсомолі, створення громадських комісій з різних питань комсомольської роботи.

Комсомольські організацій створюються з виробничо-територіальною ознакою. Первинні комсомольські організації = за місцем роботи або навчання членів ВЛКСМ за наявності не менше 3 членів ВЛКСМ.

У. визначає, що ВЛКСМ за дорученням КПРС займається повсякденною діяльністю Всесоюзної піонерської організації ім. В. І. Леніна, вказує обов'язки комсомольських організацій по її керівництву.

У 1918 1-й з'їзд комсомолу прийняв основні тези Програми і В., в яких вказав, що комсомол працює під керівництвом партії, ставить собі на меті поширення ідей комунізму і залучення робочої і селянської молоді в будівництво Сов. Росії, є організаційно самостійним, називається Російський комуністичний союз молоді (з 1924 = Російський Ленінський Комуністичний Союз Молоді, з 1926 = ВЛКСМ). З'їзд призначив комісію, яка виробила єдиний текст Програми і В., опублікований 3 грудня 1918. У. закріпив в комсомолі ленінські ідейні та організаційні основи побудови та діяльності. Надалі з'їзди ВЛКСМ приймали нові У. і вносили часткові зміни в діючі, що викликалося змінами історичної обстановки в країні, новими завданнями, які вирішувалися комсомолом в той чи інший період будівництва соціалізму. Нові У. відображали етапи розвитку ВЛКСМ, сприяли зміцненню його ідейного і організаційної єдності, вдосконаленню організаційної будови комсомолу, послідовному розвитку внутрішньокомсомольської демократії, підвищенню відповідальності членів ВЛКСМ, комсомольських організацій у боротьбі за побудову нового суспільства. Незмінними в У. залишалися основоположні принципи будови ВЛКСМ і його внутріспілкової життя = положення про демократичний централізм, колективне керівництво, розвитку критики і самокритики, обов'язкової комсомольської дисципліни, найважливіших умовах членства.

Після 22-го з'їзду КПРС (1961), що прийняв нову Програму партії = програму будівництва комунізму, в 1962 14-й з'їзд ВЛКСМ прийняв В., що відповідає новому періоду в житті сов. суспільства. Часткові зміни, внесені в У. 15-м і 17-м з'їздами ВЛКСМ, спрямовані на розширення прав і посилення ролі первинних організацій, підвищення активності комсомольців в загальнонародної боротьбі за комунізм, виконання ними заповіту В. І. Леніна "Вчитися комунізму".


Літ.: Ленін В. І., Завдання спілок молоді, Полн. зібр. соч., т. 41; його ж, Про Статут партії. СБ, М., 1973; Статут ВЛКСМ, М.. 1975; Товариш комсомол. Документи з'їздів, конференцій і ЦК ВЛКСМ. 1918 = 1968, т. 1 = 2, М., 1969; Постанова 17-го з'їзду ВЛКСМ про часткові зміни в Статуті ВЛКСМ, в кн.; Документи XVII з'їзду ВЛКСМ, М., 1974; Славний шлях Ленінського комсомолу, т.1 = 2, М., 1974; Папков Г., Сазонов А., Закон комсомольського життя, в кн.: Школа комсомольського ватажка, [М.], 1970.

© В. К. Криворученко.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка