нижнее белье для полных
მედიცინის კვლევები

   Велика Радянська Енциклопедія

Безпосереднє завдання З. - надання допомоги директору в організації всього колективу підприємства для випуску необхідної народному господарству продукції високої якості у встановлені планом терміни, підвищення ефективності виробництва, створення працівникам підприємства здорових, безпечних умов праці і поліпшення побутового і соціально-культурного їх обслуговування. У З. виділяються наступні великі підрозділи: технічне керівництво, очолюване головним інженером; економічне керівництво - головним економістом; виробниче керівництво - головним диспетчером (начальником виробництва); підрозділу зовнішніх господарських зв'язків - заступником директора з постачання і збуту. Апаратом, котрі відають підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації кадрів, їх наймом і звільненням, а також обслуговуванням, керує помічник директора з кадрів та побуту.

   
 

Складність і масштаби сучасних підприємств підвищують роль З., що призводить до збільшення чисельності зайнятих в них працівників. Завдання поліпшення управління вимагають підвищення якості роботи апарату З., більшої оперативності його діяльності, прогресивності й оптимальності рішень, що розробляються. Для зниження трудомісткості управлінської праці З. оснащується сучасної організаційної та обчислювальною технікою. Цьому ж сприяє підготовка і систематична перепідготовка персоналу, зайнятого в З., і організація його праці. Ефективна робота З. вимагає вдосконалення його структури та нормування чисельності співробітників. С. Е. Каменіцер.

Непосредственная задача З. - оказание помощи директору в организации всего коллектива предприятия для выпуска необходимой народному хозяйству продукции высокого качества в установленные планом сроки, повышения эффективности производства, создания работникам предприятия здоровых, безопасных условий труда и улучшения бытового и социально-культурного их обслуживания. В З. выделяются следующие крупные подразделения: техническое руководство, возглавляемое главным инженером; экономическое руководство - главным экономистом; производственное руководство - главным диспетчером (начальником производства); подразделения внешних хозяйственных связей - заместителем директора по снабжению и сбыту. Аппаратом, ведающим подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации кадров, их наймом и увольнением, а также обслуживанием, руководит помощник директора по кадрам и быту.

Сложность и масштабы современных предприятий повышают роль З., что приводит к увеличению численности занятых в них работников. Задачи улучшения управления требуют повышения качества работы аппарата З., большей оперативности его деятельности, прогрессивности и оптимальности разрабатываемых решений. Для снижения трудоёмкости управленческого труда З. оснащается современной организационной и вычислительной техникой. Этому же способствует подготовка и систематическая переподготовка персонала, занятого в З., и организация его труда. Эффективная работа З. требует совершенствования его структуры и нормирования численности сотрудников.

© С. Е. Каменицер.

Виберіть першу букву в назві статті:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я

Повний політерний каталог статей


 

Алфавітний каталог статей

  а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 


 
енциклопедія  біляші  морс  шашлик  качка